PCI Pecitherm MultiPlus - systémové riešenie na hydroizoláciu a zateplenie balkónov a lodžií

Spoločnosť BASF sa snaží neustále reagovať na požiadavky trhu a tomu prispôsobuje aj svoje aktivity. V súčasnosti sa kladie dôraz na dokonalú tepelnú ochranu obvodového plášťa budov. Je jedno, či sú to novostavby alebo obnovované stavby. Zateplením fasády sa tepelná ochrana nekončí. Je potrebné prihliadať aj na ostatné konštrukcie, ako sú balkóny a lodžie. Tieto konštrukcie sú zväčša votknuté do obvodovej steny. Sú často zdegradované a vytvárajú tepelné mosty v prípade ich nedostatočnej tepelnej ochrany. Tepelné mosty nie sú žiaduce a sú spájané s hygienickými problémami v interiéri.

Foto poškodených balkónov

Sanácia poškodených balkónov a lodžií by mala byť jednou zo základných súčastí obnovy bytových domov. Poškodenie býva často rozsiahle a má vplyv aj na statické vlastnosti a funkčnosť týchto konštrukcií. Opravy sa často zanedbávajú a podceňujú, pričom balkóny a lodžie sú z hľadiska poveternostných vplyvov a s prihliadnutím na ich použitie najviac zaťažované exteriérové konštrukcie budov.

Tepelná ochrana balkónov a lodžií sa dá realizovať jednoducho zateplením konštrukcie tepelným izolantom s napojením na jej ostatné vrstvy, ktoré sú ukončené finálnou pochôdznou vrstvou. Pri takýchto skladbách sa využíva bežne cementový poter ako roznášacia, vyrovnávacia a spádova vrstva.

Difúzne otvorený systém na hydroizoláciu a zateplenie balkónov a lodžií bez spádového a vyrovnávacieho poteru – rýchle, jednoduché a spoľahlivé riešenie

Spoločnosť BASF vyvinula nový moderný systém s názvom PCI Pecitherm® MultiPlus, ktorý nepotrebuje cementový poter na dosiahnutie svojej funkčnosti. Vynechanie poteru z klasickej skladby umožňujú funkčné vlastnosti špeciálneho hydroizolačného, vysokodifúzneho a drenážneho pásu PCI Pecilastic® U, ktorý sa lepí do cementového lepidla priamo na vystužený  tepelný izolant. Na tento pás sa lepí následne už len dlažba kvalitným vysokoflexibilným a rýchlotuhnúcim lepidlom PCI Pericol® Fluid, ktoré spĺňa požiadavky triedy C2FE S1. Lepidlo sa používa na bezdutinové lepenie dlažby bez potreby lepenia metódou „buttering floating“. Po 6 hodinách od aplikácie je lepidlo pochôdzne a škárovateľné. Zhotovenie celého systému je tak veľmi rýchle a pohodlné. Dopomáha tomu aj ukončovací hliníkový profil od BASF. Takéto zloženie prináša množstvo výhod oproti doteraz používaným klasickým riešeniam a to napr.:

 • Nízka hrúbka celkovej skladby konštrukcie 
 • Nízke priťaženie konštrukcie pri obnovách budov a poškodených konštrukciách
 • Nižšia pracnosť
 • Rýchly postup prác bez dlhých technologických prestávok
 • Eliminácia pnutia medzi dlažbou a podkladom
 • Dokonalé preklenutie prípadných trhlín v podklade
 • Certifikovaný systém na odolnosť proti pôsobeniu poveternostných vplyvov
 • Vhodný pre všetky typy novostavieb a obnovovaných stavieb
 • Dlhá životnosť 

 

 Popis:

 1. Balkónová konštrukcia opravená s PCI Polycret® K 40 a výstuž ošetrená s PCI Nanocret® AP
 2. Lepiaca hmota PCI Multicret® Super 
 3. Spádový klin z podlahového stabilizovaného polystyrénu EPS 150 S (alt. EPS 200 S)
 4. Stierková hmota PCI Multicret® Super  s vloženou výstužnou tkaninou min. 162 g/m2
 5. Penetrácia PCI Gisogrund® PGM
 6. Systémový balkónový profil
 7. Tesniaca a spojovacia páska PCI Pecitape® Butyl
 8. Lepiaca hmota PCI Pericol® Fluid
 9. Hydroizolačný a oddeľovací pás PCI Pecilastic® U
 10. Hydroizolačná stierka PCI Seccoral®
 11. Ochranný filter PCI Pecitape® DB
 12. Polyetylénový výplňový profil DIN-Polyband 08
 13. Škárovacia hmota PCI Nanofug® Premium
 14. Tmel PCI Elritan® 140

Certifikovaný systém

Skladba konštrukcie musí byť navrhnutá a realizovaná tak, aby dlhodobo odolávala extrémnemu zaťaženiu, ktoré na ňu pôsobí: veľké výkyvy teplôt (-20 °C až +80 °C), vlhkosť (tlak vodných pár), mráz (rozpínanie ľadu), rozdielne tepelné rozťažnosti jednotlivých vrstiev, čistiace prostriedky, atď. Spoločnosť BASF myslí aj na túto skutočnosť a preto sa rozhodla certifikovať systémové riešenie PCI Pecitherm® MultiPlus v technickom skúšobnom ústave na odolnosť proti poveternostným vplyvom. Všetky skúšky vyšli s pozitívnym výsledkom, čoho dôkazom je aj udelenie certifikátu na celú systémovú skladbu.

Technologický postup

1. Príprava podkladu balkóna alebo lodžie

Je nutné očistenie, obrúsenie, otryskanie všetkých nesúdržných častíc. Povrch musí byť otvorený a pred aplikáciou navlhčený (matne vlhký bez lesklých plôch a kaluží). Poškodené miesta betónového podkladu je treba opraviť namiešanou opravnou zmesou PCI Polyfix® 5 min, prípadne PCI Polycret® 40.

2. Lepenie tepelného izolantu

Izolant EPS 150 S (alt. EPS 200 S) sa nareže na objednávku podľa kladačského plánu a v požadovanom spáde 1,5–2,5 %. Minimálna hrúbka izolantu musí byť aspoň 40 mm. Dosky treba ukladať na väzbu tak, ako pri zatepľovacích systémoch. Izolant EPS 150 S (alt. EPS 200 S) sa lepí pomocou lepiacej hmoty PCI Multicret® Super 

3. Úprava nalepených izolačných dosiek

Nerovnosti na plochách je nutné upraviť prebrúsením. Vykonáva sa po zatvrdnutí lepiacej hmoty (cca po 24 hod. v závislosti od nasiakavosti podkladu a podmienok vysychania). Do spádového polystyrénu sa po obvode vybrúsi polodrážka na osadenie balkónového profilu, so šírkou a hĺbkou zodpovedajúcou rozmerom osadzovacej plochy balkónového profilu. Hĺbka zapustenia profilu závisí od hrúbky použitej keramiky. 

4. Vytvorenie výstužnej vrstvy

Pred vystužovaním plôch je potrebné pripraviť najprv vystuženie citlivých miest. Hrany sa vystužia rohovými profilmi s integrovanou výstužnou mriežkou. Celý povrch konštrukcie sa vystuží výstužnou vrstvou tak, ako pri ETICS. Túto vrstvu tvorí stierkovacia hmota PCI Multicret® Super  nanesená ozubeným hladidlom (zuby veľkosti min. 10×10 mm), do ktorej sa celoplošne vtlačí výstužná mriežka s gramážou min. 162 g/m2 tak, aby bola umiestnená v jej hornej tretine. Hmota, ktorá prestúpi okami výstužnej mriežky, sa zahladí. Armovacia tkanina sa ukladá v pásoch s presahom min. 100 mm. Presah minimálne 100 mm platí aj pre napojovanie na vystuženie hrán. Hrúbka výstužnej vrstvy sa musí pohybovať v rozmedzí od 3 mm do 6 mm.

5. Montáž systémového balkónového profilu ku konštrukcii

Osadenie balkónových profilov sa vykonáva po celom obvode vystupujúcej časti konštrukcie. Napojenie priameho profilu k rohovému segmentu sa vykonáva pomocou spojovacích krytiek. V miestach montážnych otvorov jednotlivých dielov je potrebné pripraviť značky pre samorezné plastové kotvy (sadrokartonárske). Profily sa odstránia, upevnia sa plastové kotvy, napenetrujú sa polodrážky po celom obvode balkóna penetračným náterom PCI Gisogrund® PGM. Potom sa začne skladať zostava od rohov a postupne sa zafixuje vrutmi. Zafixovaná osadzovacia plocha profilov sa po celom obvode zvrchu prelepí samolepiacou butylovou páskou PCI Pecitape® Butyl, vždy s dostatočným napojením na výstužnú vrstvu v ploche.

6. Pokládka hydroizolačnej a difúznej vrstvy

Po dostatočnom vyzretí podkladu (výstužná vrstva, min. 24–48 hod. podľa okolitých podmienok) sa nanesie lepidlo triedy C2FE S1 PCI Pericol® Fluid. Do takto pripraveného lôžka sa na zraz vkladajú vopred narezané pásy PCI Pecilastic® U tak, aby ich zakončenie lícovalo s vnútornou hranou drenážneho žliabku v odkvapovom profile. V žiadnom prípade ho nesmú prekrývať. Pásy sa ukladajú v smere spádu konštrukcie. Spoje pásov sa utesnia samolepiacou butylovou páskou PCI Pecitape® Butyl. Spoje podlaha–stena a napojenia na ostatné konštrukcie (kov, drevo, plast a pod.) sa urobia tiež pomocou pásky PCI Pecitape® Butyl. 

V oblasti sokla na zvislej stene je potrebné aplikovať hydroizolačnú stierku PCI Seccoral®. Zamedzí sa tak prenikaniu vlhkosti do podkladu cez keramický sokel alebo cez finálnu omietku.

7. Nalepenie ochranného filtra

Aby nedošlo k zaneseniu drenážneho žliabku lepidlom, je nutné nalepiť po obvode na vnútornej strane odkvapového profilu ochranný filter, ktorý zabráni vniknutiu lepidla do žľabu, pri zachovaní vysokých drenážnych schopností. Ochranný filter sa vlepí do vopred nanesenej tenkej vrstvy lepidla PCI Pericol® Fluid.

8. Pokládka dlažby

Pod dlažbu sa na PCI Pecilastic® U nanáša kontaktná vrstva lepidla PCI Pericol® Fluid hladkou stranou náradia v tenkej vrstve. Do čerstvej kontaktnej vrstvy sa ozubeným hladidlom s polguľatým zubom s veľkosťou 13 mm alebo hladidlom so skoseným ozubením 6/12 mm, maximálne 8/18 mm, nanesie lepiace lôžko. Keramická dlažba sa ľahkým posuvným pohybom usadí do lepiaceho lôžka a vyrovná sa. Maximálny formát dlažby je 33 cm x 33 cm a odporúča sa použiť svetlé odtiene.

9. Škárovanie

Pripravená škárovacia hmota PCI Nanofug® Premium sa do škár nanáša diagonálne gumenou stierkou. Šírku škár sa odporúča zvoliť v závislosti od konkrétnej dlažby. Minimálna šírka škár by však mala byť v exteriéri aspoň 6 mm. Dôkladne vyplnené škáry sa nechajú dostatočne zatuhnúť. Zaškárovaná dlažba sa umyje najprv vlhkou špongiou a potom sa dodatočne vlhkou špongiou zľahka ešte dočistí. Škáru medzi dlažbou a soklom a škáru pri odkvapovom profile je potrebné utesniť trvale pružným tmelom na báze polyuretánu PCI Elritan® 140. Pred natlačením tmelu do škáry pozdĺž profilu je potrebné na jej spodok vložiť oddeľovací polyetylénový povrazec DIN-Polyband 08. V prípade, že by mal prísť polyuretánový tmel PCI Elritan® 14 do kontaktu s PVC, je potrebné pred aplikáciou tmelu pretrieť PVC polyuretánovým penetračným náterom PCI Elastoprimer 165.

 

Čo je potrebné riešiť pri návrhu: 

 • Statiku konštrukcie
 • Tepelno-technické požiadavky
 • Skladbu konštrukcie a dilatačné polia dlažby
 • Hydroizoláciu konštrukcie a odvod zrážkovej vody
 • Povrchovú úpravu
 • Vhodné navrhnutie a upevnenie zábradlia

 

Pre projekciu a realizáciu sú k dispozícii všetky potrebné podklady, ktoré si je možné vyžiadať u odborno-technických pracovníkov spoločnosti BASF.

Zábradlie:

Zábradlie je nevyhnutnou súčasťou každého balkóna, lodžie. Je špecifikované ako trvalá konštrukcia určená na ochranu osôb proti neúmyselnému pádu z okraja pochôdznej plochy. Býva tvorené zábradlovou konštrukciou, prípadne sa môže nahradiť inou konštrukciou s ochrannou funkciou, ako napr. murovanou konštrukciou tvoriacou zábradlie.

Veľmi dôležité je, aby stĺpiky zábradlia (s ohľadom na hydroizolačnú spoľahlivosť pochôdznej vrstvy) boli kotvené do nosnej konštrukcie zboku alebo zo spodnej strany. Uchytenie zábradlí cez nášľapnú vrstvu je takmer vždy problematické a pokiaľ je to možné, je treba sa mu vyhnúť. Všeobecne je prechod prvkov nášľapnou vrstvou komplikovaný a náročný na špeciálne materiály, technológie a najmä precíznosť realizácie. Často sa pri takýchto riešeniach nedodrží presne stanovený technologický postup a tak dochádza k poruchám, ktoré spôsobujú poškodenie. V prvých fázach dochádza k deštrukcii nášľapných vrstiev, neskôr potom môže dôjsť až k celkovej deštrukcii balkóna alebo terasy.

 

Ing. Jozef Horváth, BASF Slovensko spol. s r.o., Divízia Stavebné hmoty, Žilina

Kde nás nájdete?

Kde nás najdete?

Vaša najbližšia pobočka

Zadajte obec, ulicu, kde sa nachádzate:

Počasie | Celá SR

Počasie
Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b
010 09 Žilina
Slovensko
IČO: 53 076 281, IČ DPH: SK2121252881

Tel.: +421 41 7631 483
Fax.: +421 41 7631 484
pci-sk@pci-group.eu
Odborno-technickí poradcovia PCI

COPYRIGHT 2012 ©
Fasádne štúdio - all rights reserved
Webdesign Estetica s.r.o.

Podmienky použitia / Imprint / Ochrana dát

Facebook Fasádné štúdio Kanál Youtube - nové videá